Regnskap – 15 sentrale begrep

Regnskap er et populært verktøy i ethvert selskap og er avgjørende å ha en viss forståelse over hvis man skal analysere økonomi. Før man går inn på de enkelte elementene og oppbygningen i et regnskap, er det fornuftig å få kontroll på de mest sentrale uttrykkene som brukes når man snakker om regnskap.

Regnskap er prosessen av systematisk bokføring, analysering og tolkning av din bedrifts finansielle informasjon. Bedriftseiere bruker regnskap for å holde oversikt over deres finansielle operasjoner, overholde juridiske krav og å ta bedre forretningsbeslutninger.

Disse 15 uttrykkene vil gi deg fundamentet som du vil bruke til å bygge kunnskapen om forretningsregnskap. Uavhengig om du bruker en autorisert regnskapsfører (reklame) eller setter opp regnskapet selv, er det viktig å få en forståelse av uttrykkene for et helhetlig bilde av ditt og andre selskapers forretning.

1. Kundefordringer og Betalbare kontoer

Kundefordringer er penger som folk skylder deg for varer og tjenester. Disse er vanligvis i form av fakturaer som er reist av en virksomhet og levert til kunden for betaling innen en avtalt tidsramme. Det vurderes som eiendel på balansearket.

Betalbare kontoer er penger som du skylder til andre aktører og vurderes som passiva på balansearket ditt.

2. Periodisering

Periodisering vil si å tidsavgrense. Inntekter skal regnskapsføres i den perioden de er solgt eller tjenester utført, kostnader skal regnskapsføres i den perioden de er forbrukt til å skape inntekter eller har hatt sin nyttevirkning for bedriften.

3. Aktiva

Aktiva er alt bedriften din eier – anleggsmidler og omløpsmidler. Dine aktiva kan inkludere penger, verktøy, eiendom, patenter og varemerker.

4. Anleggsmidler og omløpsmidler

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Anleggsmidler inkluderer produksjonsutstyr, kontormaskiner, bygninger, tomt og liknende.
Omløpsmidler er derimot en virksomhets kortsiktige eiendeler som varelager, betalingsmidler og verdipapirer.

5. Burn rate

Din bedrifts burn rate er hvor raskt bedriften bruker penger. Dette er et viktig punkt for å kalkulere og håndtere pengestrømmen.

For å beregne din bedrifts burn rate; velg en tidsperiode (f.eks. et kvartal eller et år). Trekk fra dine pengene du har på bok på slutten av perioden med pengene du har på bok på starten, deretter del dette tallet på antall måneder i perioden.

6. Kapital

Kapital refererer til pengene du har til å investere eller bruke på veksten av din bedrift. Ofte referert til som «arbeidskapital», kapital refererer til midler som er tilgjengelig (f.eks. penger i banken) og inkluderer ikke eiendeler eller passiva.

7. Kostnad for solgte varer

Er bokført verdi av solgte varer i en bestemt periode. Denne mengden inkluderer kostnadene av materialene og arbeidskraft som er direkte tilknyttet produksjonen av varen. Dette ekskluderer indirekte kostnader, slik som distribusjonskostnader og salgskostnader.

8. Avskrivning

Avskrivning er en kostnadsføring av verdifall på anleggsmidler som eies på slutten av regnskapsperioden. Dette er viktig for situasjoner tilknyttet skattespørsmål.

9. Egenkapital

Egenkapital refererer til mengden penger som er investert i selskapet av eierne. Det er også kjent som «eiers egenkapital» og kan inkludere andre verdier enn penger, slik som verktøy, maskiner eller andre ressurser.

10. Utgifter

Utgifter inkluderer ethvert kjøp du gjør eller penger du bruker i den hensikt å produsere omsetning. Det finnes ofte 4 ulike kategorier av utgifter:

  • Faste kostnader: er kostnader som ikke er avhengig av en bedrifts kostnadsdriver. Eksempler på faste kostnader er husleie, forsikring og lederlønninger.
  • Variable kostnader: er kostnader som endres når mengden av varen eller tjenesten endres.
  • Påløpte forpliktelser: er forpliktelser som reflekterer utgifter som ennå ikke er betalt eller logget under kontoer som skal betales i løpet av en regnskapsperiode; med andre ord et selskaps plikt til å betale for varer og tjenester som er levert som fakturaer ikke er mottatt ennå.
  • Driftskostnader: er løpende kostnader for å drive et selskap, slik som leie, verktøy og lønninger.

11. Regnskapsår

Et regnskapsår er tidsperioden et selskap bruker for regnskap. Start- og sluttdatoene for regnskapsåret bestemmes av det enkelte selskap; noen foretrekker å følge kalenderåret, mens noen baserer regnskapsåret på når regnskapsførere kan forberede finansielle dokumenter.

12. NRS (Norsk Regnskapsstandard)

Dette er et generelt regelverk som regulerer hvordan ulike poster i et regnskap skal føres korrekt. God regnskapsskikk for små foretak finnes her: Regnskapsstiftelsen.no

13. Passiva

Passiva er alt som selskapet sitt skylder på lang- og kort sikt. Passiva kan inkludere kredittkort, lønninger, skatt eller lån.

14. Profitt

Profitt er differansen mellom inntekten din og utgiftene dine.

15. Omsetning

Omsetning er den totale mengden av penger du kan samle sammen i bytte mot varene eller tjenestene som du tilbyr før kostnadene er tatt i beregningen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *